CONCURSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS FRONTE Á COVID19 Semente Ribeira Sacra

BASES DA CONVOCATORIA 2021

VII CONCURSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS “SEMENTE RIBEIRA SACRA”

A Asociación SEMENTE DE MONFORTE, en colaboración coas empresas que se relacionan no anexo destas bases, a Deputación de Ourense, os Concellos de O Saviñao, Pobra de Brollón, Chantada, Sober, Pantón e Bóveda a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña, a Universidade de Vigo e o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), convocan o VII CONCURSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS “SEMENTE RIBEIRA SACRA” coa finalidade de estimular as persoas que teñan unha idea para fomentar o emprendemento empresarial establece uns premios conforme a estas bases:

Artigo 1. PARTICIPANTES

Poderá participar calquera persoa física que propoña unha idea empresarial. Poderá presentarse calquera proxecto, a excepción dos premiados en calquera das anteriores edicións do Concurso de Proxectos SEMENTE RIBEIRA SACRA.

Artigo 2. SOLICITUDES

As persoas interesadas deberán solicitar a súa inscrición a través do sitio web: www.sementeribeirasacra.org

Artigo 3. DOCUMENTACIÓN

Os concursantes presentarán as súas ideas a través dun formulario ao efecto na web www.sementeribeirasacra.org, coa información detallada no ANEXO2.

Artigo 4. PRAZO

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende o 1 de Abril ao 30 de Xuño de 2021. Non se admitirá ningunha solicitude rexistrada fóra do prazo indicado.

Artigo 5. FORMA

As solicitudes e a documentación establecidas nos artigos 2 e 3 só poderán presentarse telemáticamente a través da web: www.sementeribeirasacra.org

Artigo 6. XURADO

O xurado estará composto por:

 • Un representante de cada unha das empresas que patrocinan o presente concurso.
 • Un representante da Deputación de Ourense.
 • Un representante do Concello do Saviñao.
 • Un representante do Concello de Chantada.
 • Un representante do Concello de Pobra de Brollón.
 • Un representante do Concello de Pantón.
 • Un representante do Concello de Sober.
 • Un representante do Concello de Bóveda.
 • Un representante de cada unha das Facultades de Economía e Empresa das Universidades de Galicia: Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo.
 • Un representante do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).
 • Dúas persoas que designe a Asociación Semente Monforte de Lemos.

Artigo 7. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE IDEAS

O xurado seleccionará aquelas ideas que considere de maior interese conforme aos obxectivos do concurso.

Artigo 8. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PROXECTOS

Unha vez seleccionadas as ideas, o xurado farao público o 15 de Xullo de 2021, no sitio web www.sementeribeirasacra.org.

Os concursantes seleccionados deberán confirmar a súa intención de participar na fase final, en 7 días naturais dende que lles sexa comunicada a súa selección

As persoas cuxas ideas sexan seleccionadas e teñan confirmada a súa participación, segundo o indicado anteriormente, deberán entregar, entre o 1 de Agosto e o 30 de Setembro de 2021, o proxecto rematado, aportando arquivos PDF mediante formulario na intranet de concursantes da web www.sementeribeirasacra.org.

Unha vez presentada a documentación, o xurado convocará a cada un destes proxectos para a súa exposición e defensa, que se realizará no Concello de Monforte de Lemos o sábado día 16 de Outubro de 2021. Ese mesmo día, o xurado emitirá o seu fallo e entregaranse os premios.

Artigo 9. VALORACIÓN DE IDEAS E PROXECTOS

As ideas e proxectos que formulen o seu desenvolvemento na Ribeira Sacra terán unha consideración especial na súa valoración. O mesmo ocorrerá coas ideas e proxectos que teñan como obxectivo desenvolver o medio rural da Ribeira Sacra e a posta en valor dos seus recursos endóxenos.

Artigo 10. PREMIOS

Os premios, que estarán suxeitos á retención legal correspondente, concederanse por proxecto, con independencia do número de participantes no mesmo, e a súa contía será a seguinte:

1º premio: 12.000 €

2º premio: 8.000 €

3º premio: 5.000 €

Conforme á lexislación vixente, será retida a porcentaxe vixente de IRPF.

Cada unha das ideas seleccionadas recibirá un diploma de participación.

Artigo 11. ENTREGA DE PREMIOS E DIPLOMAS

As persoas gañadoras e finalistas recibirán os premios e diplomas nun acto público que se celebrará o mesmo día 16 de Outubro de 2021 en Monforte de Lemos.

Artigo 12. FINANCIAMENTO DE PROXECTOS

Á marxe destas bases, as empresas que participan no concurso poderán propor financiamento para calquera dos proxectos finalistas, en cuxo caso, as condicións serán as que pacten as partes de forma privada, sen ningún compromiso para a organización do premio, se ben no caso de realizarse, a organización poderá facelo público.

Artigo 13. ACEPTACIÓN DAS BASES

A presentación ao concurso implica a plena aceptación da totalidade das súas bases e do fallo do xurado.

Se como consecuencia da COVID-19 o xurado considerase necesario modificar o calendario ou calquera outra circunstancia relativa ao concurso regulado polas presentes bases, poderá realízalo, debendo comunícalo públicamente e a aquelas persoas que, de ser o caso, teñan presentado algunha idea ou proxecto para o presente concurso.

 

 

ANEXO 1: Empresas e entidades colaboradoras:

 • DEPUTACIÓN DE OURENSE.
 • CONCELLOS DA  POBRA  DO  BROLLON,   
 • CONCELLO DE BOVEDA,   CHANTADA
 • CONCELLO DE CHANTADA
 • CONCELLO DE  PANTÓN
 • CONCELLO DE O SAVIÑAO
 • CONCELLO DE SOBER.
 • INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
 • BARBOSA E HIJOS
 • CT. GALEGA
 • DAVEIGA
 • DIMAGA
 • ESTRELLA GALICIA
 • GADISA
 • INVERAVANTE
 • R CABLE
 • RECTORAL DE AMANDI
 • EMPRESA SÁNCHEZ
 • SICYME
 • UNIVERSIDADE DA CORUÑA
 • UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
 • UNIVERSIDADE DE VIGO.

 

 

ANEXO 2:

Explicación da idea e proxecto empresarial (art. 3 das Bases da Convocatoria 2021, VII Concurso de proxectos Empresariais “Semente Ribeira Sacra”)

 • Título do proxecto (máximo 20 palabras)
 • Descrición xeral do idea (máx. 300 palabras)
 • Oportunidade do proxecto (máx. 150 palabras)
 • Puntos fortes do proxecto (máx. 150 palabras)
 • Breve descrición temporal da formulación e implantación do proxecto: fases, prazos, etc. (máximo 150 palabras).

 

 

ANEXO 3:

Explicación da idea e proxecto empresarial (art. 8 das bases da convocatoria do VII Concurso de Proxectos Empresariais “Semente Ribeira Sacra”)

 • Título do proxecto (máximo 20 palabras)
 • Descrición xeral do idea (máx. 300 palabras)
 • Análise do contorno.
 • Formulación da matriz DAFO (puntos débiles, ameazas, fortalezas e oportunidades).
 • Xustificación do proxecto en función das capacidades do equipo emprendedor e das oportunidades do contorno.
 • Explicación do xeito que se acometerá para superar as debilidades do proxecto e afrontar as ameazas do contorno.
 • Xustificación da viabilidade comercial do proxecto.
 • Xustificación da viabilidade técnica do proxecto
 • Descrición dos investimentos precisos e das fontes de financiamento.
 • Obxectivos que se pretenden acadar con calendario de realización.
 • Cronograma do proxecto: horizonte anual.
 • Planificación no medio e longo prazo: horizonte cinco anos.
 • Proxeccións financeiras (vendas, custos, investimentos, financiamento, etc.)
 • Plan financeiro a cinco anos: contas de resultados e balances provisionais, estado provisional de recursos xerados, de necesidades netas do capital corrente, orzamento de capital e estado provisional de tesouraría.
 • Análise da viabilidade económico-financeira do proxecto.
 • Comentarios finais.
- Patrocinan -
- Colaboran -


Asociación "Semente de Monforte"

   

Pza de España s/n   ·   Casa da Cultura - 27400   -   Monforte de Lemos   -   Lugo   -   asemente@asemente.org

Información legal   -   Política de Privacidade   -   Uso de Cookies

Prodesin.com