CONCURSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS

BASES DA CONVOCATORIA 2022

VIII CONCURSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS

“SEMENTE RIBEIRA SACRA"

A Asociación SEMENTE MONFORTE DE LEMOS en colaboración coas empresas que se relacionan no anexo destas bases, a Deputación de Ourense, os Concellos de O Saviñao, A Pobra do Brollón, Chantada, Sober, Pantón e Bóveda, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña, a Universidade de Vigo, o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), a Escuela de Organización Industrial (EOI) e o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) convocan o VIII CONCURSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS “SEMENTE RIBEIRA SACRA” coa finalidade de estimular as persoas que teñan unha idea para fomentar o emprendemento empresarial conforme ás seguintes bases:

Artigo 1. PARTICIPANTES

Poderá participar calquera persoa física que propoña unha idea empresarial. Poderá presentarse calquera proxecto, a excepción dos premiados en calquera das anteriores edicións do Concurso de Proxectos Empresariais SEMENTE RIBEIRA SACRA.

Artigo 2. SOLICITUDES

As persoas interesadas deberán cumprimentar a súa inscrición a través do sitio web: www.sementeribeirasacra.org

Artigo 3. DOCUMENTACIÓN

Os concursantes presentarán as súas ideas a través dun formulario ao efecto na web www.sementeribeirasacra.org, coa información detallada no ANEXO II.

Artigo 4. PRAZO

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende o 1 de marzo ao  31 de maio de 2022. Non se admitirá ningunha solicitude rexistrada fóra do prazo indicado.

Artigo 5. FORMA

As solicitudes e a documentación establecidas nos artigos 2 e 3 só poderán presentarse telematicamente a través da web: www.sementeribeirasacra.org

Artigo 6. XURADO

O xurado estará composto por:

Un representante de cada unha das empresas que patrocinan o presente concurso.
Un representante da Deputación de Ourense.
Un representante do Concello do Saviñao.
Un representante do Concello de Chantada.
Un representante do Concello de Pobra de Brollón.
Un representante do Concello de Pantón.
Un representante do Concello de Sober.
Un representante do Concello de Bóveda.
Un representante de cada unha das Universidades de Galicia: Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo.
Un representante de Área de valorización, transferencia e emprendemento da Universidade.
Un representante do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).
Un representante da Escuela de Organización Industrial. (EOI)
Un representante do Grupo de Desenvolvemento Rural. (GDR)
Dúas persoas que designe a Asociación Semente Monforte de Lemos.

Artigo 7. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE IDEAS

O xurado seleccionará as 10 ideas (máis 3 de reserva) que considere de maior interese conforme aos obxectivos do concurso. O xurado poderá ser asesorado por unha comisión técnica creada para este efecto.

Artigo 8. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PROXECTOS

Unha vez seleccionadas as 10 ideas finalistas, máis 3 de reserva, o xurado farao público o 20 de xullo de 2022 no sitio web www.sementeribeirasacra.org.

Os concursantes seleccionados deberán confirmar a súa intención de participar na fase final entre o 21 e o 31 de xullo de 2022.

As persoas cuxas ideas sexan seleccionadas e teñan confirmada a súa participación, segundo o indicado anteriormente, deberán entregar entre o 01 de agosto e o 30 de setembro de 2022 o proxecto rematado aportando arquivos en formato PDF mediante formulario na intranet de concursantes da web www.sementeribeirasacra.org segundo o anexo III.

Unha vez presentada a documentación o xurado convocará a cada un destes proxectos para a súa exposición e defensa que se realizará no Concello de Monforte de Lemos o sábado día 12 de novembro  de 2022. Ese mesmo día o xurado emitirá o seu fallo e entregaranse os premios.

Artigo 9. VOTACIÓNS DO XURADO.

As votacións serán secretas. As empresas colaboradoras que non asistan á final poderán delegar o seu voto nalgún membro do xurado presente na votación. Para este efecto deberán presentar por escrito a delegación de voto á organización do concurso (Asociación Semente).

No momento das votacións, de procudirse algún empate, este será resolto cunha segunda votación por parte dos membros do xurado presentes no acto. De persistir o empate, logo da votación dos membros do xurado presente, será a Asociación Semente quen teña o voto de calidade.

Artigo 10. VALORACIÓN DE IDEAS E PROXECTOS

As ideas e proxectos que formulen o seu desenvolvemento na Ribeira Sacra terán unha consideración especial na súa valoración. O mesmo ocorrerá cas ideas e proxectos que teñan como obxectivo desenvolver o medio rural da Ribeira Sacra e a posta en valor dos seus recursos endóxenos.

Artigo 11. PREMIOS

Os premios, que estarán suxeitos á retención legal* correspondente, concederanse por proxecto con independencia do número de participantes no mesmo e a súa contía será a seguinte:

 

1º premio: 10.000 €

2º premio:   5.000 €

3º premio:   3.000 €

 

*Conforme á lexislación vixente será retida a porcentaxe vixente de IRPF.

Cada unha das ideas seleccionadas recibirá un diploma de participación.

Artigo 12. ENTREGA DE PREMIOS E DIPLOMAS

As persoas gañadoras e finalistas recibirán os premios e diplomas nun acto público que se celebrará o mesmo día 12 de novembro de 2022 en Monforte de Lemos segundo as circunstancias sanitarias  vixentes o permitan.

Artigo 13. FINANCIAMENTO DE PROXECTOS

Á marxe destas bases, as empresas que participan no concurso poderán propor financiamento para calquera dos proxectos finalistas, en cuxo caso as condicións serán as que pacten as partes de forma privada sen ningún compromiso para a organización do premio se ben no caso de realizarse a organización poderá facelo público.

Artigo 14. ACEPTACIÓN DAS BASES

A presentación ao concurso implica a plena aceptación da totalidade das súas bases e do fallo do xurado.

Se como consecuencia da COVID-19 o xurado considerase necesario modificar o calendario ou calquera outra circunstancia relativa ao concurso regulado polas presentes bases, poderá realizalo, debendo comunicalo publicamente e a aquelas persoas que, de ser o caso, teñan presentado algunha idea ou proxecto para o presente concurso.

 

ANEXO I: Empresas e entidades colaboradoras:

DIPUTACIÓN DE OURENSE
AYUNTAMIENTOS DE: A POBRA DO BROLLON,  SAVIÑAO, PANTÓN, SOBER, CHANTADA, BÓVEDA
INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
UNIVERSIDAD DE VIGO
ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO ( AVTE)
GRUPO DE DESARROLLO RURAL ( GDR)
ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI)
BARBOSA Y HIJOS (UNIVERSAL)
CT. GALLEGA
DAVEIGA
DIMAGA
ESTRELLA GALICIA
GADISA
INVERAVANTE
R CABLE
RECTORAL DE AMANDI
EMPRESA SÁNCHEZ
SICYME 

 

ANEXO II: Explicación da idea e proxecto empresarial (art. 3 das Bases da Convocatoria 2022 do  Concurso de proxectos Empresariais “Semente Ribeira Sacra”)

Título do proxecto (máx. 20 palabras).

Descrición xeral da idea (máx. 300 palabras).

Investimento a realizar (máx. 20 palabras).

Postos de traballo a crear. (máx. 50 palabras).

Oportunidade do proxecto (máx. 150 palabras).

Puntos fortes do proxecto (máx. 150 palabras).

Breve descrición temporal da formulación e implantación do proxecto: fases, prazos, etc. (máx.150 palabras).

Outros premios acadados. (máx. 50 palabras).

Destino do premio, en caso de ser seleccionado.(máx. 50 palabras).

Integrantes e antigüidade da empresa. (máx. 50 palabras).

Financiamento obtido para o proxecto.(máx. 50 palabras).

 

ANEXO III: Explicación da idea e proxecto empresarial (art. 8.2.b das Bases da Convocatoria do VIII Concurso de Proxectos Empresariais “Semente Ribeira Sacra”)

Título do proxecto (máximo 20 palabras).

Descrición xeral do idea (máx. 300 palabras).

Análise do contorno.

Formulación da matriz DAFO (puntos débiles, ameazas, fortalezas e oportunidades).
Xustificación do proxecto en función das capacidades do equipo emprendedor e das oportunidades do contorno.

Explicación do xeito que se acometerá para superar as debilidades do proxecto e afrontar as ameazas do contorno.

Xustificación da viabilidade comercial do proxecto.

Xustificación da viabilidade técnica do proxecto.

Descrición dos investimentos precisos e das fontes de financiamento.

Obxectivos que se pretenden acadar con calendario de realización.

Cronograma do proxecto: horizonte anual.

Planificación no medio e longo prazo: horizonte 5 anos.

Proxeccións financeiras (vendas, custos, investimentos, financiamento, etc.)

Plan financeiro a 5 anos: contas de resultados e balances previsionais, estado previsional de recursos xerados, de necesidades netas do capital corrente, orzamento de capital e estado provisional de tesouraría.
Análise da viabilidade económico-financeira do proxecto.

Comentarios finais.

- Patrocinan -
- Colaboran -


Asociación "Semente de Monforte"

   

Pza de España s/n   ·   Casa da Cultura - 27400   -   Monforte de Lemos   -   Lugo   -   asemente@asemente.org

Información legal   -   Política de Privacidade   -   Uso de Cookies

Prodesin.com