Política de Privacidade

Aviso Legal

En cumprimento do art. 10 da lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI+CE), infórmaselle:

A empresa titular da páxina é:

Razón Social: ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE
CIF: G27454016
Domicilio: Praza de España, s/n – Casa da Cultura . Monforte de Lemos (27400 LUGO) Teléfono: 667654279
Email: sementedemonforte@sementedemonforte.org

Os seus datos

A información ou datos persoais que o usuario facilite serán tratados con arreglo ao establecido nas Políticas de Protección de Datos. Ao facer uso desta páxina web, o usuario consinte o tratamento da información e datos e declara que tódala información ou datos que sexan facilitados son reais e se corresponden coa realidade.

Privacidade/Protección de datos persoais

ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE cumpre coas directrices Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679) e demáis normativa vixente en cada momento e vela por garantizar un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

Para elo, xunto a cada formulario de recabo de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a nome da empresa creadora do sitio web, fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, o enderezo do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

Ademáis, ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE creadora do sitio web, informa que dá cumprimiento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitará ao usuario o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

Menores de idade

Os contidos da Páxina Web están dirixidos a persoas maiores de idade. ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE non pretende obter datos de persoas menores de edad. Cando ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE teña coñecemento de que existen no seu ficheiro datos de carácter persoal dun menor, procederá de inmediato a cancelar ditos datos.

Obligacións do usuario

O usuario deberá respectar en todo momento os termos e condicións estabelecidos pola páxina web.

O usuario utilizará o web de forma dilixente e asumindo calquera responsabilidade que poidera derivarse ao incumprir os termos e condicións da páxina web.

O usuario non poderá utilizar a páxina web para transmitir, almacenar, divulgar, promover ou distribuír datos ou contidos que sexan portadores de virus ou calquera outro código informático, arquivos ou programas deseñados para interrumpir, destruír ou perxudicar o funcionamento de calquera programa ou equipo informático ou de telecomunicacións.

Propiedade Industrial e Intelectual

ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE por si ou como cesionaria, é titular de tódolos dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, són, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE ou ben dos seu licenciantes.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE. Todos os dereitos reservados.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE.

Dereito de exclusión

ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as Condicións de Uso do portal. ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE perseguirá o incumprimento das Condicións de Uso do portal, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

Modificacións e ligazóns

ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu sitio web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que presta como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados, así como nas Condicións Xerais de Contratación aquí determinadas.

ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE non se responsabiliza do mal uso que se realice dos contidos da súa páxina web, sendo exclusiva responsabilidade da persoa que accede a eles ou os utiliza.

No caso de que en se dispuxesen ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE creadora do sitio web non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE creadora do sitio web asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

Lei aplicable e xurisdición competente

As condicións de uso da Páxina Web contidas neste Aviso Legal, así como as relacións entre o usuario e ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE, rexeranse e interpretarán de acordo coas leis españolas. Para a solución de calquera conflito que puidese suscitarse, o usuario e ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE sométense expresamente á competencia e xurisdición dos xulgados e tribunais da cidade de MONFORTE DE LEMOS, renunciando expresamente a calquera outro foro que puidese corresponderlles.

Política de privacidade e protección de datos

Responsable: ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE.
Finalidade: Responder as consultas expostas polo usuario e enviarlle a información solicitada.
lexitimación: Consentimento do usuario.
Destinatarios: Só realízanse cesións se existe unha obrigación legal.
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir, así como outros dereitos, como se indica na Política de Privacidade*

ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE en cumprimento do establecido no Regulamento Xeral de Protección de datos (Regulamento (UE) 2016/679), informa os usuarios da páxina web :
Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
Os datos que nos faciliten o usuario a través dos formularios desta páxina web:
incorporaranse a tratamentos cuxo responsable é ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE.

Con que finalidade recollemos os seus datos?

Nesta páxina web recóllense datos de carácter persoal a través de diferentes formularios. Os datos solicitados en cada formulario son os necesarios para a finalidade pola cal se recollen. A finalidade de tratamento son os seguintes:

– CORREO ELECTRONICO: Se o usuario ponse en contacto a través do correo electrónico publicado nesta páxina web, os seus datos serán tratados para contestar as consultas expostas e poderlle enviar a información solicitada a través do correo electrónico a través do cal se recibe a consulta.

Canto gardamos os seus datos?

Os datos facilitados polo usuario serán conservados ata que o usuario non solicite a súa supresión.

Realizamos perfís cos seus datos?

Cos datos introducidos polo usuario non se tomarán decisións automatizadas nin se realizarán perfís.

Que lexitima o tratamento dos seus datos?

O tratamento de datos está lexitimado no consentimento prestado polo usuario ao aceptar a nosa política de privacidade ou ao enviarnos un correo electrónico a través do correo publicado na web.

O usuario deberá cumprimentar os campos marcados con * para poder enviar os formularios cumprimentados, se non se cumprimentan os campos indicados o usuario non poderá envialos.

A quen cedemos os seus datos?

Os seus datos non serán cedidos a terceiros salvo que exista obrigación legal.

Que terceiros prestan servizos neste web?

Para o desenvolvemento desta páxina web utilízanse os seguintes provedores de servizos:

Aloxamento: Os servidores onde está aloxada a nosa páxina web están situados na UE. Utiliza protocolo TLS 1.2 co que a comunicación de datos faise a través de canle cifrada.

Que dereitos ten e como exercelos?

O usuario ten dereito a:

Acceder aos seus datos persoais
Solicitar a rectificación dos datos persoais que sexan inexactos
Solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos
Solicitar a limitación do seu tratamento, nese caso unicamente conservaránse para o exercizo ou a defensa de reclamacións
Pedir a portabilidade dos seus datos
Por motivos relacionados co a súa situación particular, poderá opoñerse ao tratamento dos mesmos e ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE deixará de tratalos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercizo ou a defensa de posibles reclamacións
O usuario poderá revocar os consentimentos prestados en calquera momento

O usuario poderá exercitar os seus dereitos a través de correo electrónico sementedemonforte@sementedemonforte.org achegando fotocopia do DNI e indicando o dereito que exercita.

O usuario tamén poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

ASOCIACIÓN SEMENTE DE MONFORTE ten implantadas todas as medidas de seguridade, a fin de garantir a confidencialidade no almacenamento e tratamento dos datos persoais, así como evitar accesos por parte de terceiros non autorizados.

Como funcionan as nosas redes sociais?

A través das nosas redes sociais podes compartir os nosos contidos ou deixarnos os teus comentarios, fotos ou vídeos, sempre que sexan do interese para toda a comunidade.

As nosas redes sociais están constantemente supervisadas co fin de atender as vosas preguntas e comentarios no menor tempo posible.

Queremos que sexa un espazo do que todos gocemos, polo que é importante que entre todos respectemos unhas normas de convivencia:

Ti es o responsable dos contidos que publiques, non caias na violación de calquera dereito, lei ou regulamento
Coida a redacción e o ton, evita publicar calquera información abusiva, difamatoria ou obscena
Respecta o dereito á privacidade, non fagas comentarios ilícitos, ofensivos ou discriminatorios sobre terceiros
Evita comentarios fraudulentos, enganosos ou que poidan inducir ao erro
Non permitimos o spam, nin as mensaxes comerciais ou publicitarias, non queremos mensaxes repetitivas
Non manteremos conversacións con perfís que podamos considerar como falsos

Por favor, ten en conta que o contido publicado polos seguidores nas nosas páxinas non necesariamente reflicte o punto de vista da nosa empresa.

Se os teus comentarios non cumpren as ‘Normas da casa’, poderán ser eliminados, ocultados ou bloqueados. Calquera que publique contidos non permitidos será bloqueado da comunidade. Reservámonos o dereito para modificar estas normas en calquera momento e sen previo aviso.

- Patrocinan -
- Colaboran -


Asociación "Semente de Monforte"

   

Monforte de Lemos   -   Lugo   -   semente@sementeribeirasacra.org

Información legal   -   Política de Privacidade   -   Uso de Cookies

Prodesin.com